Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Creeer-Ruimte.nl Kerkeland 23 Hagestein KVK nr. 30202642

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-A Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten aangegaan door Creeer-Ruimte.nl, ook handelende onder de namen Tuinhuizensite, Marbus- Tuinhuizen en elementhuisje.nl, gevestigd te Vianen, hierna te noemen Creeer-Ruimte.nl.
1-B Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten
1-C Afwijkende bepalingen zijn voor verkoper slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen.

2-A Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2-B Mondelinge aanbiedingen door Creeer-Ruimte.nl of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd.

Artikel 3 Overeenkomst.

3-A De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt voor Creeer-Ruimte.nl eerst bindend door zijn bevestiging.
3-B Elke met Creeer-Ruimte.nl aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Creeer-Ruimte.nl zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Creeer-Ruimte.nl zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.
3-C Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., als mede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Creeer-Ruimte.nl bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten.

4-A Op alle door Creeer-Ruimte.nl verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met Creeer-Ruimte.nl zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
4-B De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen zijn het onvervreemdbaar eigendom van Creeer-Ruimte.nl en dienen op eerste verzoek van Creeer- Ruimte.nl onverwijld geretourneerd te worden.

Artikel 5 Prijzen.

5-A Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
5-B Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 6 Leveringstermijnen.

6-A De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Creeer-Ruimte.nl schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Creeer-Ruimte.nl zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
6-B Creeer-Ruimte.nl staat in voor de soortechtheid van de door hem geleverde materialen overeenkomstig de omschrijving in de offerte.
6-C Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 7 Kwaliteit.

7-A Tenzij uitdrukkelijk bijzondere kwaliteiten zijn overeengekomen kan Creeer-Ruimte.nl volstaan met de levering van normale handelskwaliteit.
7-B Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.
7-C Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Creeer-Ruimte.nl doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 8 Annuleren.

8-A Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Creeer-Ruimte.nl reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Creeer-Ruimte.nl gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.
8-B Opdrachtgever zal eveneens aan Creeer-Ruimte.nl als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Creeer- Ruimte.nl te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
8-C Onverminderd het vermelde in dit artikel behoudt Creeer-Ruimte.nl zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 Wijziging van de opdracht.

9-A Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
9-B Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Creeer- Ruimte.nl ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
9-C Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Creeer-Ruimte.nl buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 10 Meer- en minderwerk.

10-A Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
10-B De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Creeer- Ruimte.nl op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.
10-C Door Creeer-Ruimte.nl te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 11 Vervoer.

11-A De verzending geschiedt op de wijze als door Creeer-Ruimte.nl aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.
11-B De goederen worden gelost op een plaats die bereikbaar moet zijn door een truck met oplegger.

Artikel 12 Uitvoerbaarheid van de opdracht.

Indien tijdens de uitvoering van een aangenomen werk blijkt dat dit tengevolge van aan Creeer-Ruimte.nl niet bekende omstandigheden of door overmacht niet uitvoerbaar is, dan heeft Creeer-Ruimte.nl het recht te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering van het werk mogelijk zal zijn, dan wel de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten zodat er een normale oplevering plaats kan vinden.

Artikel 13 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Creeer-Ruimte.nl binden Creeer-Ruimte.nl niet, voor zover ze door Creeer-Ruimte.nl niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 14 Verplichtingen van de opdrachtgever.

14-A De opdrachtgever zorgt ervoor dat Creeer-Ruimte.nl tijdig kan beschikken;
1. Over het gebouw of het terrein waar het werk moet worden uitgevoerd;
2. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en werktuigen;
3. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;
4. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.
14-B De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
14-C Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
14-D Indien de aanvang of de voortgang van het werk of leveringen wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Creeer- Ruimte.nl voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 15 Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt Creeer-Ruimte.nl om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door Creeer-Ruimte.nl gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 16 Oplevering.

16-A Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Creeer-Ruimte.nl dit de opdrachtgever schriftelijk/mondeling heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 8 dagen nadat Creeer-Ruimte.nl schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en/of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.
16-B Kleine gebreken zullen door Creeer-Ruimte.nl zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is Creeer-Ruimte.nl slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die hem binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan Creeer-Ruimte.nl valt toe te rekenen.
16-C Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Creeer-Ruimte.nl niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel "Overmacht" genoemd.
16-D Indien enig goed niet tegelijk met het gereedkomen van het gehele werk kan worden geleverd, zal de oplevering toch kunnen geschieden.

Artikel 17 Aansprakelijkheid.

17-A Creeer-Ruimte.nl is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
17-B Creeer-Ruimte.nl is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van Creeer-Ruimte.nl of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werk(en).
17-C Creeer-Ruimte.nl zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
17-D Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico's en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Creeer-Ruimte.nl.
17-E Creeer-Ruimte.nl is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in catalogi, door zijn leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

Artikel 18 Reclame.

18-A Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Creeer-Ruimte.nl terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
18-B Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Creeer-Ruimte.nl wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
18-C Creeer-Ruimte.nl dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
18-D Indien de reclame naar het oordeel van Creeer-Ruimte.nl juist is, zal Creeer-Ruimte.nl hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 19 Garantie.

19-A Op alle door Creeer-Ruimte.nl geleverde producten wordt - met uitzondering in gevallen van het onder 19-F bepaalde- 5 jaar fabrieksgarantie gegeven.Creeer-Ruimte.nl garandeert het door hem uitgevoerde werk, uitgevoerde werk door derde en levering van producten bij normaal onderhoud, gedurende 5 jaar. Al de garanties zijn vanaf de leveringsdatum.
19-B Op door opdrachtgever zelf verwerkte materialen verstrekt Creeer-Ruimte.nl geen garantie.
19-C Op bestratingwerkzaamheden wordt twee maanden garantie gegeven.
19-D Op schilderwerk verzorgt door de fabriek wordt 3 jaar garantie gegeven.
19-E Op de dak shingels wordt 10 jaar garantie gegeven.
19-F Uitsluitingen van garantie:
1. Het door opdrachtgever zelf niet volgens de voorschriften monteren van de onderdelen.
2. Indien het gebouw in eigen beheer is gewijzigd, verplaatst of verbouwd.
3. Indien het gebouw is geplaatst op een ondeugdelijke ondergrond.
4. Indien het gebouw niet waterpas staat.
5. Indien het gebouw niet haaks is gemonteerd.
6. Indien het gebouw niet naar behoren is onderhouden en geschilderd, dit naar beoordeling van Creeer-Ruimte.nl en/of de fabrikant.

Artikel 20 Overmacht.

20-A Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Creeer-Ruimte.nl of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Creeer-Ruimte.nl ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Creeer-Ruimte.nl, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Creeer-Ruimte.nl overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
20-B Creeer-Ruimte.nl is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 21 Eigendomsvoorbehoud.

21-A Zolang Creeer-Ruimte.nl geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van Creeer-Ruimte.nl.
21-B Creeer-Ruimte.nl heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
21-C Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 22 Wanprestatie en ontbinding.

22-A Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Creeer-Ruimte.nl in geval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
22-B Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien: 1. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Creeer- Ruimte.nl heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
2. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
3. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
4. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.
22-C Creeer-Ruimte.nl is indien hij op artikel 22-B een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Creeer-Ruimte.nl reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Creeer-Ruimte.nl op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 23 Betaling.

23-A Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 8 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
23-B Creeer-Ruimte.nl is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
23-C Creeer-Ruimte.nl is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
23-D Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het Rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht, met een minimum van € 225,-. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
23-E Uit het enkele feit dat Creeer-Ruimte.nl zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 24 Toepasselijk recht.

Op alle door Creeer-Ruimte.nl gesloten overeenkomsten en/of verrichtte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 25 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de rechtbank Utrecht aanhangig worden gemaakt, tenzij wettelijke competentiebepalingen zich daartegen verzetten.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht